Itaŋi a fu mà, wul nchì nɨ KomGermany achi ghàyn layn, Mɨnchi mɨvɨm mbô jvàsɨ nfama a njoŋ njoynsɨ a beŋ afeyn, 2012

Woynkom ila’ afeyn, nɨ ngvì-ngvi sɨ yi gvi ajuŋ. Mɨn sanglɨ nô sɨ aŋaŋ ta zì fì gvì na ghesnà yeynɨ. Zɨ yeyn kɨ ghesnà layn a Gütersloh! Ta mɨn nyà’ a chi a li-e, iyvɨngtì i ghesnà yeyn-i ni meyn ghesna jel ɨlwè’ ɨlwi ma ghɨ nâ kà’a ghɨ chi ila’a fèyn lae kasi kfa a Kom bula ghɨ yeyn nô sakos. Mɨ bê sɨ fì na nô mɨ achi àkà ta wul gvì a nchìyntɨ a feyn ka wû n-lì kɨ na à nghɨ kɨ nchìyntɨ ilì. Mɨtì zɨ na yeyn na à fî ghɨ achi à li-e sɨ yɨ alafi-e.

Yi n- kè’ na nô ibam I njoŋsɨ kae sɨ kà wul a teynɨ ghesna nɨn lae wul sɨ ŋweyn mâ ti wul sɨ ghesnà. À n-ghɨ iwo kumi ɨwuyn nô sɨ aŋaŋ. A ti na ghɨ Pa Nsom ifeli, iyoni a ghɨ Komfum Eric. Mɨtì ghesnà nɨn kelɨ kɨmɨ àbzɨ. À sɨ kè’ ta à n-ghɨ iwo ifaŋnî, na ghesnà na biyn ɨwayn nômɨ achi à nchiyntɨ àkà. Zì Yeyn lâe! ikfɨ-i nɨ ibzɨ-i nɨn ghɨ ta ɨtu’ ɨyɨnɨ nɨ ɨtu’ ɨlaynɨ. Ŋwà’lɨ Iboe ɨ bê sɨ ghesnà na: À ghayn nômɨ ghà ghesnà na fu àyoŋnɨ sî Bôbo vzɨ a wù nɨn fu ghesnà nɨ achi a mbzɨ.

Ta ghesɨnà ghɨjɨm nɨn kɨ-a na waynà ghesɨnà, Bobe Ngò’chia, ti mèyn keli ngè’, Àyoŋnɨ a ki-e ta zì we ŋweyn ijèm. Ghesnà ghal ijem yi tonɨ na jèm sî ngeŋsɨ ghesnà nɨ woyna ghesɨna mɨlvɨ ɨjìm.

À nâ nghɨ a nchɨyntɨ ì chwonɨ ghesnà ɨcho’tɨ fɨnoynì fɨ lifɨ na fɨ gamtɨ fèl fìsì mɨ dzɨtɨ mi-e ghesnà kà’a ghɨ na gàmtì woynà ghesna yi-a ghɨ n-ghɨ ila’. Fì tò’ kitɨ iwo ili a yi nɨn fvì ko’ na ghesnà na samsɨ fìsì fì fôlì fi-a fɨ n-zɨ a dzɨ ɨkwo àwô naŋsɨ na, shui sâesɨ a teyn-a. Layn, ghesnà nɨn yvɨ sɨ àŋena nâ aŋena jèl meyn ti-e.

Kìmì layn, ghesnà nɨ kîtî awo kum icho’tɨ-i ndo ntoŋ-ntoŋ ifɨ. Ghesnà nɨn zìtì loptɨ ghelɨ taka ghɨ lâe mà’ fì ŋwà’lì sɨ ghesnà achi ghê ghesɨnà nɨn cho’tɨ ndo ntoŋ-ntoŋ ifɨ. Ka wùl nîn fàyn sɨ lì achɨ bomta à n-ghɨ dzɨ zɨ-a wà kà’a wà gamtɨ KomGermany na yì lema. Sî mà, ighel ta mɨn mbè meyn a nchiyntɨ ichwo nɨ, mɨ bɨ lì wì àchɨ a ndo ntoŋ-ntoŋ bomta àwo akema (ndo ŋwàlɨ) dvɨ meyn chwô mà. Mà sɨ mòmsì kɨnô momsɨ na ɨlvɨ ɨ fèlnɨ nɨ ghes ko’ɨ mâe mesì. A ghɨ wi ta ma bɨ fì koŋwì sɨ fèl. À n-ghɨ bomta dzɨ nɨn ghɨ wi.

Woynàghem, ngvì-ngvi sì, mɨ ntoynɨ a zɨ fu àyoŋnì sɨ KomNRW ta àŋena ti lì ima’nɨ sɨ kfè ɨ nchiyntɨ yeyn. Ghesnà faytɨ yɨ, lìŋi ɨkfaŋ bomta mɨ ni-a ki dzɨ zɨ-a ghesna ghɨli nyab-nyab nì nɨ ɨfwo yɨnɨ a ndo fèyn yi fom wi sɨ mà nô sî lé. Yi n-fom wi bomta mɨ ni-a a mà kfàtɨ jeŋ ilì-a yì nî yi na ghɨ a Kom nômɨ nɨ ɨ bwàs ɨmbzɨ ɨlui. Yì faytɨ yɨ iwuyni zɨ-i. Sɨ mèsì, mɨ jèm na Bô Fɨyinì lì ghesnà kasi kfâ nɨ ghesnà nyà’-nyà’ ighel ta ghesnà nì gvi. Àyoŋnɨ àki-e.

BOH Mike

(W. N. KomGermany)

Add comment


Security code
Refresh